Mapa webu

Zdravotní služby na Kociánce

Zdravotní služby Kociánka poskytuje jako registrovaný poskytovatel zdravotních služeb. uživatelům sociálních služeb (nastaveno zákonem 108/2006 Sb.), ale také uživatelům, kteří nemají smlouvy s CK. Jsou poskytovány dle ordinace lékaře a podle potřeb uživatelů. Zdravotní péči zajišťuje odborný tým logopedů, psycholog, všeobecné sestry, fyzioterapeuté, ergoterapeuté a hipoterapeut. V zařízení jsou soukromé ambulance lékařů (praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, dětský neurolog, neurolog pro dospělé, ortoped a zubní lékař).

Posláním zdravotního úseku je poskytování zdravotních služeb v rozsahu, který odpovídá potřebám a zdravotnímu stavu uživatelů a odborné kvalifikaci ošetřujícího personálu. Zdravotní služby jsou poskytovány dle platné legislativy, tak aby byla zajištěna odpovídající kvalita a péče byla hrazena z veřejného pojištění. Zdravotní úsek podporuje uživatele při vyhledávání zdravotní péče mimo zařízení.

Posláním zdravotního úseku je poskytovat zdravotní služby žákům a studentům spolupracujících školských zařízení aniž by následně museli využívat poskytované sociální služby.

Odborná a specializovaná způsobilost pracovníků zdravotního úseku odpovídá oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám a řídí se zákonem č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. v platném znění.

Podání stížností (vyřizováno dle zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění):

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

 • Uživatel.
 • Zákonný zástupce.
 • Osoba blízká v případě, že uživatel tak nemůže učinit sám s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel.
 • Osoba zmocněná uživatelem.

Centrum Kociánka eviduje pouze stížnosti na poskytované zdravotní služby, které jsou prováděny jeho zaměstnanci zdravotního úseku. Pokud je stížnost na jednotlivé ambulance soukromých lékařů, je nutné tuto stížnost podat přímo na tuto ambulanci.

 

Poskytované zdravotní služby v Centru Kociánka:

žádost o poskytování zdravotních služeb a ceník zdravotních služeb poskytovaných v CK pro zájemce, kteří nemají smlouvu s CK na poskytování sociální služby

 

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE

Psychologická péče je pro uživatele Centra Kociánka realizována prostřednictvím odborného psychologického pracoviště. Orientuje se na uživatele všech věkových kategorií, kteří jsou zaregistrováni a využívají služeb Centra. Činnost pracoviště zahrnuje tyto úseky:

Psychologická diagnostika

 • Vypracování psychologických posudků pro účely posuzování nároků uživatelů na příspěvek na péči, invalidní a částečný invalidní důchod a jiné sociální dávky (zákon č.108/2006 Sb. a předpisy související).
 • Vypracování psychologických posudků uživatelů v souvislosti s vystavováním průkazů ZTP a ZTP/P.
 • Posuzování psychologické způsobilosti k bezpečnému ovládání elektrických invalidních vozíků u uživatelů, u kterých je přidělení vozíku vzhledem k závažnosti tělesného postižení indikováno.
 • Komplexní psychologická diagnostika uživatelů ukončujících povinnou školní docházku s cílem zefektivnění volby dalšího studijního či pracovního zařazení (profesní orientace)
 • Diagnostika a rozbor specifických problémů výchovného charakteru a problémů v oblasti interpersonálních vztahů mezi uživateli.

Psychoterapie

Orientuje se na ovlivňování negativních forem chování a prožívání psychologickými metodami a prostředky. Využívá se běžných forem individuální a skupinové psychoterapie včetně relaxačních technik. V individuální psychoterapii je při ovlivňování nežádoucích psychických projevů kladen důraz zejména na nedirektivní působení. Ve skupinové psychoterapii se využívá komunikačních aktivit a skupinové dynamiky. U mentálně postižených uživatelů se uplatňují nácvikové postupy a postupy využívající zákonitosti podmiňování a učení.                         

Psychagogické vedení

Jako předstupeň psychoterapie se zaměřuje na komplexnější a dlouhodobější, cílené ovlivňování specifických psychologických problémů uživatelů, a to v širší spolupráci   se zdravotnickými a výchovnými pracovníky a rodiči uživatelů, u kterých je toto vedení žádoucí.

Odborné poradenství a konzultační činnost

Zaměřuje se na pozitivní ovlivňování a zvládání specifických adaptačních a výchovných problémů uživatelů, individuálních problémů dospívajících jedinců, jakož i dalších negativních psychologických jevů spojených se zařazováním uživatelů do běžného života v rodině a prostředí, ve kterém vyrůstají. Poradenské a konzultační služby jsou k dispozici pro výchovné i zdravotnické pracovníky, pro uživatele i jejich rodiče.

Kontakt: PhDr. Martina Kosová – psycholog, martina.kosova@kocianka.cz, 515 504 318, 778 533 289

ordinační hodiny

 

Klinická logopedie

Centrum Kociánka je registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru klinická logopedie.

Zatím nejsou uzavřené smlouvy s pojišťovnami na tento obor. Péče je prozatím poskytována bezplatně. Péče, která je poskytována nad rámec ordinace lékaře, je poskytována za platby viz ceník.

Cílem logopedické péče je umožnit handicapovaným dětem a mladistvým s tělesným, mentálním a kombinovaným postiženým facilitovat v co nevyšší možné míře funkční komunikaci, a tím umožnit vzdělávání a součastně začlenění těchto dětí do kolektivu vrstevníků a společnosti vůbec.

Logopedické pracoviště Kociánky se věnuje každému uživateli individuálně při činnostech diagnostických, terapeutických i poradenských. Logopedickou péči zajišťují tři logopedi, kteří se starají o děti od předškolního věku až po dospělé. Kromě tradičních metod využívají také nejnovější poznatky ze zahraničních pracovišť.

Činnost:

 • diagnostická
 • terapeutická
 • poradenská

Oblasti intervence:

 • Rozvoj obsahové stránky řeči (každý uživatel je podrobně diagnostikován, určena jeho vývojová úroveň řeči v řádu měsíců a na tomto základě je potom rozvíjena řeč podle zóny nejbližšího vývoje. Rozvíjíme tedy ty lexikálně – sémantické a morfologicky –syntaktické kategorie, které nejčastěji využívají zdravé děti daného chronologického věku. Tím zajistíme, že uživatel nebude přetěžován příliš náročnými úkoly a bude se učit jen přiměřeně náročná cvičení, díky kterým bude zažívat při logopedii pocit úspěchu.
 • Rozvoj formální stránky řeči (úprava artikulace).  Při úpravě artikulace vycházíme ze systému Terapie orální pozice.
 • Zavádění a vedení různých systémů alternativní a augmentivní komunikace
 • Dechová, fonační a resonanční cvičení
 • Úprava slinotoku
 • Normalizace senzitivity intraorálně
 • Orofaciální stimulace
 • Rehabilitační program pro čelist, rty i jazyk v systému Terapie orální pozice
 • Terapeutické krmení
 • Techniky zlepšující dysfagické obtíže

Kontakt:

Mgr. Barbora Červenková – klinický logoped, garant, barbora.cervenkova@kocianka.cz, 515 504 340

Mgr. Františka Lajkébová – logoped, frantiska.lajkebova@kocianka.cz, 515 504 341

Mgr. Kateřina Blatná – logoped, katerina.blatna@kocianka.cz, 515 504 236

ordinační a provozní doba jednotlivých ambulancí

 

Ošetřovatelská péče

Centrum Kociánka je registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru ošetřovatelská péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče.

Ošetřovatelská péče: jejím účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin, a dále rozvoj, zachování a navrácení soběstačnosti. Všeobecná sestra provádí zdravotní výkony dle ordinace lékaře formou ošetřovatelského procesu a vede o nich záznamy do zdravotní dokumentace uživatele.

Péče je poskytována uživatelům jednotlivých služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění. Dle potřeby je také poskytována uživatelům, kteří nemají smlouvu na jednotlivé služby s CK, ale navštěvují školská zařízení v Centru Kociánka. V tomto případě je buď péče proplácena z veřejného pojištění, nebo úkony, které nehradí pojišťovny jsou za platby viz ceník.

Na ošetřovatelskou péči má CK uzavřené smlouvy s pojišťovnami na odbornost 913 sestra poskytující péči v sociálních službách. CK má smlouvy s těmito pojišťovnami: 111, 201, 205, 211, 213, 207

Kontakty:

Martina Oháňková – vedoucí zdravotního úseku, garant, martina.ohankova@kocianka.cz, 515 504 306, 775 404 094

Hana Stodůlková – vedoucí zdravotní stanice, hana.stodulkova@kocianka.cz, 515 504 305, 775 404 054

Pracoviště ošetřovatelské péče DOZP C, TS G+B

 

Léčebná rehabilitace

Centrum Kociánka je registrovaný poskytovatel zdravotních služeb v oboru fyzioterapie a ergoterapie.

Zatím nejsou uzavřeny smlouvy se zdravotními  pojišťovnami na tyto obory. Rehabilitační  péče je prozatím poskytována bezplatně. Dle potřeby je také poskytována uživatelům, kteří nemají smlouvu na jednotlivé služby s CK, ale navštěvují školská zařízení v Centru Kociánka. V tomto případě je péče za platbu viz. ceník.

Terapeutický tým tvoří fyzioterapeuti, ergoterapeuti a hipoterapeut. Ti využívají aktuální terapeutické metody a pravidelně se účastní odborných kurzů, seminářů a stáží. Oddělení léčebné rehabilitace je výukovým pracovištěm studentů LF MU – obor fyzioterapie (bakalářské a magisterské studium) v Brně, FSpS MU – obor fyzioterapie (bakalářské studium), Střední škola pro zrakově postižené obor rekondiční a sportovní masér. Poskytujeme odborné praxe studentům oboru fyzioterapie a ergoterapie. Tým pracuje na základě ordinace lékařů - specialistů.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Uplatňuje se ve všech subsystémech péče o zdraví – v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciální), v léčebné péči, rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy zraněním, nemocí, vrozenou vadou nebo procesem stárnutí

Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pro volbu fyzioteraputických postupů nevycházíme jen z diagnózy, ale i z vyšetření funkční symptomatologie. Většina fyzioterapeutických metod a konceptů se uplatňuje ve více klinických oborech a při různých diagnózách.

Využíváme:

 • speciální fyzioterapeutické koncepty a techniky
 • fyzikální terapii – ultrazvuk, magnetoterapie, modulované proudy, solux, laser, masáže, vodoléčba (částečná vířivá koupel na horní a dolní končetiny, celotělová vířivá koupel v Hubbardově vaně, přísadové koupele)
 • hydrokinezioterapii v bazénu
 • přístrojové vybavení (motomedy, vertikalizační stůl, pohyblivý chodník, KrankCycle, zařízení ROOMER, rotopedy)
 • poskytujeme poradenství při výběru vhodných kompenzačních, rehabilitačních a ortopedických pomůcek, jejich používání a možnostech získání.

 

Ergoterapie

Ergoterapie svou podstatou a principy těsně navazuje na fyzioterapii, je to pohybová a psychologická léčba prostřednictvím vybraných činností s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu, maximální soběstačnosti a optimálního pracovního, sociálního a rodinného života. Zahrnuje i hodnocení a testování mentálních a fyzických schopností, včetně soběstačnosti. Řeší vybavení klienta kompenzačními pomůckami, úpravu prostředí a předmětů denní potřeby, aby bylo dosaženo maximální nezávislosti.

Cílem ergoterapie je dosažení a zachování maximální soběstačnosti a nezávislosti jedince při běžných denních, pracovních a zájmových činnostech. Rozvíjí dovednosti, které umožňují jedinci provádět činnosti důležité pro jeho osobní život a pomáhají mu k lepšímu začlenění do společnosti.

Hipoterapie

HIPOTERAPIE, AKTIVITY S VYUŹITIM KONÍ, ANIMOTERAPIE S MALÝMI A  HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY provozované v Centru Kociánka jsou finančně podporované Nadačním fondem Kociánka. Náklady na tuto činnost dosahují ročně přes 200 tis. Kč. Tyto činnosti, které zlepšují zdravotní stav klientů Centra Kociánka jsou z větší části závislé na finačních darech právnických i soukromých osob.

Co je hipoterapie

Je to obor hiporehabilitace, je to fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím  pohybových impulsů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulsů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu, dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organismus reagoval správně a v rámci rovnovážných akcí.                                                   

Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroku právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena kordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.

Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah, řídících pohyb. Čím déle je možnost organismu připomínat jeho správnou funkci, tím více se oddálí negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka. Zároveň se připravují vhodné podmínky pro aplikaci klasických fyzioterapeutických metod, kterými má být vždy kvalitní hipoterapie doplněna. Je-li bráno v úvahu navíc kladné působení přírodního prostředí a pozitivní ladění psychiky klienta při terapii s koněm, k dispozici je metoda, která umožňuje dosáhnout velmi kvalitního léčebného efektu za téměř vždy nadšené spolupráce klienta.  Hipoterapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením vyškoleného fyzioterapeuta či ergoterapeuta na doporučení lékaře. Hipoterapií se dá pozitivně ovlivnit široké spektrum pohybových a posturálních poruch – nejčastější indikace jsou z neurologie a ortopedie, ale i dalších oborů. Terapeutická jednotka hipoterapie obvykle trvá 10 až 20 minut ve frekvenci 2× týdně, záleží na zdravotním stavu klienta a terapeutickém cíli. Celkové trvání by mělo být minimálně 3 měsíce. U některých diagnóz, například dětské mozkové obrny, terapie trvá opakovaně po několik let.

AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ - terapie, která využívá pozitivního působení kontaktu s koněm, zážitku z jízdy na koni a na psychiku člověka. Terapie je zaměřena na dlouhodobější a cílenější působení na osobnost uživatele a jeho sociální dovednosti.

CANISTERAPIE – je speciální forma animoterapie využívající pozitivního působení psa na člověka. Působí v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační péče.

ANIMOTERAPIE S MALÝMI ZVÍŘATY A S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY -  využíváme chov drobných zvířat přímo v zařízení. Při této metodě lze úspěšně zapojit prvky péče o zvíře nebo strukturování pracovních náviků.  

Díky sledování všech životních fází pestrého života malých zvířat si klient formuje úctu a respekt k životu. Využití animoterapie je zvláště vhodné u klientů, kteří mají obavy nebo strach z přítomnosti nebo manipulaci s velkým zvířetem, nebo vůbec setkání se zvířetem samotným. Animoterapie s malými zvířaty je nezastupitelnou součástí sociální rehabilitace. Má vynikající adaptační mechanismus. V rámci fyzioterapie se v terapii zaměřujeme na normalizaci svalového napětí, nácvik pohybových stereotypů, nácvik chůze, aktivizace hlubokého stabilizačního systému, aktivizace ochablého posturálního svalstva, zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy atd. Zvíře je silným motivačním prvkem, terapie je mnohdy provázena emotivními prožitky. Spolupracují i klienti, kteří mnohdy z důvodu bolesti negují běžné cvičení. Terapie je velmi efektivní, ale vyžaduje profesionální přípravu terapeuta, přípravu a výběr vhodného zvířete a maximální dodržování bezpečnosti a pohody všech zúčastněných. Pro terapii využíváme morčata, králíky, papoušky, hrdličky, suchozemské želvy, africké šneky, pakobylky, kočky a psy.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE (ANIMOTERAPIE)  NEBOLI TERAPIE ZA POMOCI HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Nejen u zdravotně postižených, ale také u zdravé populace, využíváme, především v rámci socialně terapeutických dílen interakci s hospodářskými zvířaty jako prostředek ekologické výchovy a vytváření pracovních návyků.

Úspěšně praktikujeme různé aspekty pracovní terapie u zdravotně postižených a osob s psychosociálními problémy. Tento typ terapie se někdy nazývá také farmingterapie.

Do budoucna se v menší míře také zaměříme na jinou formu poznávání hospodářských zvířat a potravinového řetězce. Snažíme se využít podmětného prostředí animoterapie a parku ve kterém se nachází, k pochopení a  návratu  k základním lidským hodnotám – přirozenému životnímu prostředí, respektování biorytmů, péči o zvířata i úctě k práci ostatních lidí.

Terapie se zvířaty v hospodářství

Terapie s hospodářskými zvířaty obvykle probíhá buď v prostředí běžné farmy, kde jsou klienti zapojeni do procesu péče o zvířata nebo v prostředí, kde jsou hospodářská zvířata specificky vybrána jako silně kontaktní za účelem interakce s lidmi (v angličtině často označovaná jako „petting zoo“).

V případě kontaktní terapie, výchovných programů pro děti a práci se zdravotně obvzlášť hodí např. miniaturní plemena hospodářských zvířat - prasata, kozy, ovce, krávy, oslíci, poníci atd.Animoterapie s hospodářskými zvířaty je totožná v mnoha bodech s terapií s malými zvířaty, její využití je především u uživatelů starších a fyzicky zdatnějších. S hospodářskými zvířaty úspěšně praktikujeme různé aspekty pracovní terapie – u uživatelů zdravotně postižených i u osob s psychosociálními problémy. Velmi často využíváme kontaktní terapie, výchovné a ekologické programy – k dispozici máme kromě koní a miniponíka také kozy, slepice a getingenská miniprasátka.

VZDĚLÁVÁNÍ ZA POMOCI ZVÍŘAT(AAE anímal-assisted education) nabízíme interaktivní vzdělávací programy zaměřené na seznámení dětí i  dospělých se zásadami vzájemného soužití lidí a zvířat, na kontakt s nimi, na základní potřeby a práva zvířat jako součást zážitkové výuky. K těmto aktivitám patří celoroční nabídka tematických celků zaměřených na vzdělávání za pomoci zvířat a přírody a vše, co k tomu přináleží.

Kontakty:

Marcela Záděrová – vedoucí úseku rehabilitace, garant, marcela.zaderova@kocianka.cz, 515 504 294, 775 404 146

Bc. BarboraNovosádová, Dis. – ergoterapeut, garant, ergoterapie@kocianka.cz, 515 504 287

Martina Kotasová – hipoterapeut, marta.kotasova@kocianka.cz, 515 504 312, 775 404 160

 

provozní a ordinační doba fyzioterapie, ergoterapie, hipoterapie, bazénu

© Kociánka 2007 - 2016