Mapa webu

Týdenní stacionář

 

Sociální služba týdenní stacionář nabízí propojení mezi aktivizací uživatele v kolektivu během pracovního týdne a víkendovým časem stráveným v rodinném prostředí.

Týdenní stacionář je pobytová sociální služba, která je součástí systému ucelené rehabilitace v Centru Kociánka. Cílovou skupinou týdenního stacionáře jsou uživatelé ve věku od 3 do 40 let, avšak většina uživatelů služby týdenní stacionář je ve věku od 6 – 26 let, tedy ve věku, kdy si převážně plní povinnou školní docházku nebo se připravují na budoucí povolání. Vzdělávají se v rámci Mateřské a Základní školy pro tělesně postižené, která sídlí přímo v areálu zařízení nebo na Střední škole F.D.Roosevelta, která se nachází v těsné blízkosti našeho centra. Bližší informace získáte na www.skola-kocianka.cz , www.sstpm.qmail.cz .

Uživatelům bez pravidelné školní docházky je umožněno zapojit se do aktivit sociálně terapeutických dílen, aktivizačního centra nebo centra tvořivé činnosti.

Tradiční součástí ucelené rehabilitace na Kociánce je rehabilitace léčebná (fyzioterapie, ergoterapie atd.), která je zajišťovaná na vysoké odborné úrovni včetně kvalitního přístrojového vybavení jednotlivých pracovišť (např. EEG, rehabilitační a plavecký bazén, laser terapie, hipoterapie, animoteraie a další).

V odpoledních hodinách jsou aktivity připodobněny běžným činnostem v domácnosti dle individuálních potřeb uživatelů. Pracovníci podporují naše uživatele v jejich volnočasových aktivitách. Uživatelé mají možnost zapojit se do nabízených zájmových kroužků (dramatický, výtvarný, hudební, keramický, atd.) a sportovních aktivit, které nabízí Sportovní klub Kociánka www.skkbrno.webgarden.cz

Se všemi uživateli se pracuje komplexně na základě individuálních plánů a plánů podpory mapujících jejich individuální potřeby. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, se kterým spolupracuje na naplňování svých přání, cílů a potřeb. Součástí tohoto procesu je i spolupráce s rodinou uživatele, se školou a se zdravotnickým personálem.

Poslání a cíl Týdenního stacionáře

Posláním týdenního stacionáře je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním odpovídající péče a podpory v běžných každodenních činnostech a  aktivitách.

Cílem je udržovat, získávat a rozvíjet sociální návyky a dovednosti uživatelů.

Naší snahou je rozvíjet soběstačnost  klientů v oblasti sebeobsluhy.

Týdenní stacionář poskytuje pobytové služby, které obsahují tyto základní činnosti (§ 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

 • osoby ve věku od 3 do 40 let,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby s mentálním postižením (s lehkou případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování),
 • osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženou lehkou případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování).

Zdravotní stavy vylučující poskytování sociálních služeb:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osoby s psychiatrickým onemocněním, s poruchou osobnosti nebo s poruchou autistického spektra.

Časový rozsah poskytování sociální služby

Služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí 6:30 do pátku 18:00 hodin s možností využití příjezdového dne v neděli od 18:00 hodin. Vzhledem k tomu, že téměř všichni uživatelé služby týdenní stacionář plní povinnou školní docházku nebo se připravují na budoucí povolání, je služba poskytována v měsících od září do června. V době letních prázdnin (červenec a srpen) se služba neposkytuje, uživatelé však mají možnost využít odlehčovací služby.

Kapacita poskytované sociální služby

Kapacita poskytované sociální služby je 91 míst. Z toho je 66 míst v Centru Kociánka v Brně (28 míst TS DEF a 38 míst TS B) a 25 míst na detašovaném pracovišti DS Březejc.

Uživatelé jsou ubytováni na jedno, dvou nebo třílůžkových pokojích, ke kterým náleží společné příslušenství a společné prostory.

 

Informační zdroje:

Vedoucí týdenního stacionáře:

Sociální pracovníci:

 

formulář žádosti o přijetí (ke stažení)

 

 

© Kociánka 2007 - 2016