Mapa webu

Sociálně terapeutické dílny

 

Poslání služby

„Posláním sociálně terapeutické dílny Centra Kociánky je podpora člověka s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením  z Brna a okolí v jeho rozvoji a soběstačnosti, aby si zachoval či nabyl pracovní a sociální dovednosti, které vycházejí z jeho individuálních potřeb. Dále podpořit zvýšení možnosti uplatnit se na chráněném pracovním místě či otevřeném trhu práce a preventivně tak podpořit člověka proti sociálnímu vyloučení“.

 

Základní činnosti poskytované službou

 • Základní sociální poradenství
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností
  • pomoc při obnovení upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředí

Služba je poskytována bez úhrady. Vybírat úhradu lze pouze za odebranou stravu, pokud se uživatel této možnosti rozhodne využít.

 

Základní cíle služby

 • uživatel, u kterého jsou díky pravidelnému režimu zachovány, nebo nově nabyty základní pracovní návyky a dovednosti
 • uživatel, který je díky získaným pracovním dovednostem schopen se uplatnit  na chráněném pracovním místě, nebo otevřeném trhu práce
 • uživatel, který zde upevnil své motorické a psychické schopnosti a dovednosti
 • uživatel, který zvládá péči o vlastní osobu a je soběstačnější či soběstačný

Obecné cíle služby

V oblasti pracovních dovedností a návyků:

Získat dovednosti v práci s nářadím a pomůckami

 • práce s ručním nářadím (např. kladívkem, kleštěmi, )                                   
 • práce s úklidovým nářadím v interiéru a exteriéru (např. smeták, mop, úklidové prostředky, koště, kolečka,..)
 • práce s nářadím potřebné ve farmářských pracích (hrábě, kolečka, lopata, rýč, sekačka, konev,..)
 • obsluha pomůcek, které slouží k vytváření produktů (např. tkalcovský stav, kolíkový ruční stav, válecí stůl na keramickou hlínu, keramická pec, ruční štípač na třísky, držák na výrobu podpalíku, rámovací přístroj, řezačka papíru,..)
 • Obsluha počítače

Osvojit si dovednosti spojené s prací

 • pravidelná docházka, pracovní rytmus, samostatnost, vytrvalost, zodpovědnost za vykonanou práci, umět zhodnotit svoji práci, komunikace v kolektivu

Osvojené pracovní dovednosti a návyky využít na chráněném pracovním místě či otevřeném trhu práce

V oblasti soběstačnosti člověka podpořit v:

 • zvládnutí péče o vlastní osobu (hygienické návyky, vhodné oblečení, udržování čistoty prostředí, ve kterém se pohybuje,..)
 • zvládnutí péče o domácnost ( práce související s přípravou nápojů a jídla, běžné domácí práce- utírání prachu, vytírání podlahy, zametání,..)
 • orientaci v čase a prostoru (použití městské hromadné dopravy, orientace v neznámém prostředí, poznat kolik je hodin,..)
 • osvojení si zásad chování ve společnosti (vztahy mezi lidmi,..)
 • jednání se zaměstnavatelem (vyhledávání vhodných pracovních míst, sepsat životopis, komunikace se zaměstnavatelem,..)

 

Cílová skupina:

Okruhy osob, pro které je sociální služba určena:

 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby s mentálním postižením (s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování),
 • osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování)

 

Okruhy osob, pro které je sociální služba určena (věková struktura)

 • dorost (18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 55 let)

 

Zdravotní stavy vylučující poskytování sociálních služeb

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osoby s psychiatrickým onemocněním, s poruchou osobnosti nebo s poruchou autistického spektra.

 

Nabídka zácvikových činností

Centrum Kociánka Brno:

 • Trénink úklidu v interiéru a exteriéru – Náplní práce je trénink úklidu předem jasně vymezených prostor (tréninkové pracoviště) Centra Kociánky ve vymezených hodinách a v daném objemu. Součástí je nácvik dovedností, plánování pracovních aktivit a jejich hodnocení.Výstupem této činnosti je v současné době rozjíždějící se projekt s agenturou FYLA, kde je uživatel po tréninku zaměstnán na dohodu o provedení práce.
 • Administrativní dílna – základní práce na počítači, kompletace tisku, počítačová editace dokumentu
 • Farmářské práce
  • práce na zahradě – pěstování zeleniny a ovoce, pěstování a zpracování bylinek
  • práce u zvířat (starání se o drobná zvířata, péče o koně, úklid stájí, ad.)
 • Univerzální dílna – tkaní koberců a sedáků z odpadového materiálu, zpracování bylinek, výroba svíček..
 • Kreativní dílna – tvorba z keramické hlíny, výroba podpalíku do krbu, kamen,..

Fotogalerie

 

VIDEO

 

 

Detašované pracoviště Březejc:

 • Tvorba keramiky – modelování z šamotové hlíny, odlévání do sádrových forem
 • Textilní dílna – tkaní koberců, malování na hedvábí, malování tašek
 • Výroba mýdla a svíček

 

Doba poskytování služby

Celoročně kromě víkendů a státem uznaných svátku
Pondělí – pátek od 7:30 do 14:00 hod

 

Provozní doba služby

Celoročně kromě víkendů a státem uznaných svátků
Pondělí – pátek, od 6:30 do 15:30 hod

 

Kapacita služby

Maximální celková kapacita služby je 54 uživatelů najednou
Centrum Kociánka Brno: 34 uživatelů
Detašované pracoviště Březejc: 20 uživatelů

 

Spolupracujeme s:    Agentura FYLA, Liga vozíčkářů,

 

Vedoucí sociálně terapeutických dílen

Sociální pracovnice

 

Adresa detašovaného pracoviště:  Pracoviště Březejc, Sviny 13, 594 01, Velké Meziříčí

Vedoucí pracovní skupiny: Marie Doležalová, mail: dolezalova@dsbrezejc.cz, tel. 720 118 147, 566 522 089

Sociální pracovnice: Bc. Monika Doskočilová, mail: doskocilova@dsbrezejc.cz, tel. 723 401 431, 724 084 136

www.dsbrezejc.cz

 

Dokumenty ke stažení

formulář žádosti o přijetí, vnitřní řád služby, informační leták

 

 

 

 

 

 

 

© Kociánka 2007 - 2016