Mapa webu

Osobní asistence

Osobní asistence Centra Kociánka je terénní služba určená mládeži navštěvující SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně. Služba je poskytovaná v období školního roku ve všední dny od 7:00 hod. do 15:30 hod. s výjimkou prázdnin a dnů ředitelského volna. (Přímá péče pro poskytování úkonů je pro uživatele od 7:30 hod.)

Kapacita: 13 uživatelů

Vymezení cílové skupiny:

Mládež navštěvující Střední školu F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně

 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením (osoby s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí)
 • s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací bez poruch chování a osoby s poruchou autistického spektra – mimo osob s dlouhodobě nezvladatelnou agresí)
   

Věková struktura: starší děti, dorost, mladí dospělí a dospělí ve věku od 15 do 40 let věku.

Poslání

Posláním osobní asistence Centra Kociánka je umožnit mládeži znevýhodněné tělesným či druhotným mentálním postižením plnohodnotně se zapojit do školní výuky a běžného studentského života na SŠ.

Cíle osobní asistence:

 • Zpřístupnit mládeži s tělesným a přidruženým mentálním postižením (které podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy, vzdělání a přípravy na povolání) vzdělávání na střední škole.
 • Poskytovat uživatelům pomoc a podporu při činnostech, které jsou součástí běžného života studenta střední školy.
 • Vést uživatele k rozvoji autonomie a sebeurčení v takovém rozsahu a formě, která je individuálně určená podle tělesných a mentálních schopností.
 • Zajištění flexibilní individuální podpory v konkrétních situacích. Jedná se zejména o:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (před vyučováním, o přestávkách, na obědě)
 • pomoc při oblékání a svlékání oblečení, obuvi, speciálních pomůcek
 • pomoc při chůzi, přesunu na vozíku nebo pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru školy, pomoc při změně polohy na lůžku nebo na vozíku

b) pomoc při osobní hygieně:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC.

c) pomoc při zajištění stravy:

 • Pomoc při přípravě jídla a pití, podpora při obstarávání občerstvení z potravinového automatu.

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností vedoucí k sebeobsluze a soběstačnosti (formulace sdělení potřeby…)

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 • doprovázení na aktivity nasmlouvané s Centrem Kociánka v době školní výuky (např. rehabilitace)

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů žáků (pomoc s formulací sdělení, podpora při jednání a orientaci ve vztazích)

Při poskytování osobní asistence jsou uplatňovány tyto principy:

Právo na vzdělání pro každého – odstranění bariér ve výuce, umožnit účastnit se školního vyučování.

Individuální přístup – respektování individuálních potřeb každého uživatele a odtud vyplývající poskytování potřebné podpory vedoucí k dosažení osobního maxima

Respektování lidské důstojnosti – uživatelé jsou v důsledku svého zdravotního stavu ohroženi ztrátou kontroly nad tělesnými a psychickými funkcemi. Tento stav nesmí být v žádném případě spojen s nerespektováním lidské důstojnosti. Každý uživatel je svébytnou osobností, nikoli předmětem péče. Uživatelé jsou vedeni k sebeúctě i úctě k ostatním lidem.

Partnerský přístup – uživatel je pro pracovníky partner, nikdo zde není v dominantním nebo submisivním postavení, ne jednání z pozice moci. Respekt k pocitům a potřebám, netolerance ke zneužívání moci. Např. při komunikaci s uživatelem se snížíme na úroveň jeho očí, udržujeme oční kontakt, mluvíme krátce, jasně, bez rozkazovacího tónu s oprávněnými požadavky.

Aktivizace – pracovníci pomáhají uživatelům růst, aktivizují je a podporují v dosažení nezávislosti podle individuálních potřeb a možností uživatelů

Poskytování nezbytné míry podpory – pracovníci posuzují individuální potřeby a schopnosti každého uživatele. Vědomě pracují dle přístupu zaměřeného na člověka, kde v popředí stojí silné stránky a vlohy uživatele využitelné v podmínkách školního a společenského života. Pracovníci aktivně zapojují samotného člověka a jemu blízké, kteří ho velmi dobře znají. Služba nepřepečovává, poskytuje podporu nezbytně nutnou, která člověka motivuje a pomáhá vytvářet sebedůvěru.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

© Kociánka 2007 - 2016