Mapa webu

Odlehčovací služby

Druh sociální služby: Odlehčovací služby
Forma poskytování: pobytová
Kapacita:      16
   
Místo poskytování služby: 612 47 Brno-Královo Pole, Kociánka 2
Vedoucí služby: Mgr. Magdalena Pospíšilová
Kapacita: 6 míst
Místo poskytování služby: 594 01 Velké Meziříčí, Sviny 13
Vedoucí služby:  Marie Doležalová
Kapacita: 10 míst

                         

Poslání:

Posláním pobytové odlehčovací služby Centrum Kociánka Brno, je zajistit nezbytný odpočinek fyzických osob starajících se o osoby se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a vytvoření prostředí, co nejvíce podobnému prostředí domácímu.

Cílem sociální služby – odlehčovací služby Centrum Kociánka

 • zaměřené na uživatele
 • zaměřené na rodiny
 • zaměřené na organizaci

Cílem sociální služby – odlehčovací služby je:

 • zajistit podporu rodinám a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek /měřitelnost: počet přijatých žádostí/
 • poskytování služby dle individuálních potřeb uživatelů /měřitelnost: individuální plán uživatele a plán péče/
 • uživatel, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas /měřitelnost: individuální plán uživatele/

ZÁSADY poskytovaných služeb

Odlehčovací služby poskytované v Centru Kociánka Brno jsou založeny na dodržování následujících zásad:

Zásada individuálního přístupu – na základě individuální práce s uživateli služby respektovat práva, potřeby a přání. Rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, komunikační dovednosti a tím posilovat jejich suverenitu. Spolupracovat přitom se zákonnými zástupci a odborníky.

Zásada srozumitelnosti – snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro uživatele služby. Zaměstnanci se snaží plánovat průběh služby tak, aby se přibližoval životu vrstevníků uživatelů tak, aby v běžném dni měli své povinnosti, volný čas, odpočinek a zábavu.

Zásada maximálního naplňování práv uživatelů a respektování důstojnosti – každý má právo na ochranu práv, dokud nezačne porušovat práva ostatních. Omezení způsobilosti k právním úkonům či úplné zbavení způsobilosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost uživatelů. 

Zásada zamezení sociálního vyloučení uživatele – jsme otevřené zařízení, které podporuje svými aktivitami přirozené sociální vazby veřejnosti s uživateli. Uživatelé se účastní různých společenských a sportovních akcí mimo zařízení. Jsou zváni na setkání s přáteli (školy,  prázdninové pobyty) ve spolupráci s rodinami, dobrovolníky, neziskovými organizacemi.

Zásada zachování mlčenlivosti – zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů.

Okruh osob:                          

 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby s mentálním postižením (s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra),
 • osoby s kombinovaným postižením (primárně tělesné postižení s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra).

Věková kategorie:

Věková struktura cílové skupiny Centra Kociánka Brno:

 • děti předškolního věku (3 – 7 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 40 let)

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc:  od 6 do 40 let.

Komu není naše služba určena – zákonné důvody:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení např. závislý na dýchacím přístroji,
 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinnosti vyplývajících ze smlouvy.

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osobám s těžkým stupněm specifických smyslových vad např. úplná ztráta zraku a sluchu, vzhledem k tomu, že všichni zaměstnanci neznají např. znakovou řeč, postižení zraku a sluchu musí být částečně zachováno, zachovány zbytky orgánů posílené např. fungující kompenzační pomůckou.

ROZSAH poskytovaných služeb uživatelům:

Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťuje v rozsahu těchto úkonů: 

       – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostou

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC

 - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

- poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby

 1. ubytování
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

        – sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních   

   záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

       - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 2. podpora při zajištění chodu domácnosti

Popis realizace

Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno se nachází v okrajové části Brno -Královo Pole. Na této adrese je služba poskytovaná ve dvou budovách (v budově G a v budově C). Jedná se o vícepodlažní zděné budovy, každá budova je vystavěna bezbariérově a budovy jsou opatřeny výtahy.

Odlehčovací služba poskytovaná v budově G – ubytování se nachází ve 2. a 3. podlaží. Patra jsou rozdělena na levou a pravou část. Ubytování se skládá z pobytů barevně odlišných. Na jednotlivých pobytech je společenská místnost s ledničkou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí. V budově G je poskytovaná odlehčovací služba ve 2 dvoulůžkových pokojích a ve 4 jednolůžkových pokojích. Ostatní pokoje jsou vyhrazeny pro uživatele služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (5 dvoulůžkových a 10 jednolůžkových pokojů). Sociální zařízení na budově G jsou umístěna v jednotlivých pokojích. Ve 3. podlaží je zázemí pracovníků sociálních služeb a místnost na uložení pracovních pomůcek (zvedáky, koupací židle…). Místnost s dvěma pračkami a sušičkou se nachází v 3. patře, před vstupem na jednotlivé pobyty. Ve 2. podlaží je kancelář klíčových pracovníků, na levé straně je pracovna sester, na pravé straně je koupelna s vanami. V 1. podlaží na pravé straně je Snoozelen, cvičná kuchyňka a větší společenská místnost se sociálním zařízením a šatnou pro pracovníky přímé péče.  Ostatní místnosti v 1. podlaží jsou pronajaty střední škole. Přízemí využívá denní stacionář, STD a je zde kancelář sociální pracovnice.

Odlehčovací služba poskytovaná na budově C – ubytování se nachází v 1., 2. i 3. podlaží. Ve 3. podlaží na levé straně je bytová jednotka-podkroví, skládá se ze tří dvoulůžkových pokojů, sociálního zařízení, kuchyňky s jídelnou, obývacího prostoru a zázemí pro personál. Na samostatné chodbě jsou pracovny logopedů, šatna pracovníků rehabilitace, kancelář vedoucí úseku a sociální zařízení. Na pravé straně je pobyt u krbu pro dospělé uživatele (společenská místnost s kuchyňkou), šatny pro zaměstnance, kancelář klíčových pracovníků, sklad a cvičná kuchyně ergoterapie. Ve 2. podlaží na levé straně jsou tři jednolůžkové pokoje, sklad DOZP C, kuchyňka, sociální zařízení, kancelář provozní pracovnice. Na samostatné chodbě je kancelář vedoucí zdravotního úseku. Na pravé straně jsou dva dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, sociální zařízení, kuchyňka a společenská místnost. V 1. podlaží na levé straně jsou dvě bytové jednotky. Zde se nachází tři dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj, sociální zařízení, kuchyňka, jídelna a dvě pobytové místnosti. Na samostatné chodbě je zubní ambulance s šatnou. Na pravé straně jsou dva dvoulůžkové pokoje, jeden je určen pro uživatele odlehčovací služby, kuchyňka, sociální zařízení, výtvarná dílna, zdravotní stanice a pokoje pro nemocné. V přízemí na levé straně jsou místnosti pronajaté základní škole a ergoterapie. Na pravé straně je zdravotní ambulance, pracovna lékařů, rehabilitace a laser. V suterénu je masérna, rehabilitace, tělocvičny, šatna pracovnic úklidu, šatna personálu a archiv zdravotní dokumentace.

Budovy jsou obklopeny velkým parkem, ve kterém se nachází jezírko, hřiště, zoo koutek, výběhy pro koně. Park je zkrášlen množstvím soch. Součástí areálu jsou také zahrady, ovocný sad, skleníky, krytý bazén a další budovy A, B, H, DEF, ve kterých jsou poskytovány sociální služby chráněné bydlení, týdenní stacionář, denní stacionář, odlehčovací služba, sociálně terapeutické dílny, budovy slouží technickému zázemí, administrativě, stravovacímu provozu atd. Některé z budov jsou pronajímány školským zařízením.

Odlehčovací služba poskytovaná na PRACOVIŠTI BŘEZEJC - se nachází v kraji Vysočina, v krásném lesnatém prostředí mezi obcemi Ronov a Březejc, vzdálené 8 km od města Velké Meziříčí. Celý areál je rovinatý a bezbariérový. Tvoří jej 4 budovy, které jsou navzájem spojeny koridorem.     V hlavní budově, která je 1patrová, jsou v přízemí kanceláře, sklady, rehabilitace, kuchyň a jídelna. V prvním podlaží, které je dostupné výtahem, jsou umístěny sociálně terapeutické dílny s vybavením pro práce uživatelů, sklady, sociální zařízení. Zbývající budovy jsou přízemní a některé jejich části má pronajaté Základní a střední škola Březejc. V každé budově je 6 pokojů, které jsou buď dvou  nebo třílůžkové a jsou vybaveny polohovacími postelemi, válendami s úložným prostorem, šatními skříněmi, nočními stolky, stoly, židlemi, poličkami, lampičkami, přípojkou na internet, TV a  rozhlas. Pro odlehčovací službu je vyhrazeno 5 pokojů. Uživatelé mohou používat i své vlastní elektrospotřebiče pod podmínkou předložení platné revize spotřebiče. Chodba je vybavena vestavěnými skříněmi pro potřeby uživatelů, ledničkami, kuchyňskou linkou, dostupná je varná konvice a mikrovlnná trouba. Sociální zařízení je oddělené a jsou zde sprchy, koupelny s vanou, WC pro vozíčkáře a automatické pračky. V každé budově je společenská místnost pro volnočasové aktivity s televizorem, videorekordérem, DVD přehrávačem, hifi věží, sedací soupravou, křesly, pracovním stolem. Součástí bezbariérového areálu je hřiště pro různé hry, trampolína, závěsné kuželky, krytá terasa, zastřešený bazén, jízdní kola a tricykly, tělocvična. Všechny budovy jsou vytápěny plynovými kotelnami s ohřívači vody. Platí zde zákaz kouření a pro kuřáky je vyhrazený prostor.

Vzájemný vztah mezi uživatelem a Centrem Kociánka vzniká na základě uzavřené písemné Smlouvy o poskytování sociální služby – Odlehčovací služby.

Odlehčovací služby jsou uživatelům poskytovány za úhradu podle Ceníku odlehčovací služby.

Odlehčovací služby vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a jsou zaměřeny především na nácvik soběstačnosti a samostatnosti uživatele. V rámci služby je umožněno uživatelům podle schopností, zapojit se do dopoledních i odpoledních aktivit. Dopolední aktivity – rehabilitace, činnosti v aktivizačním centru, docházka do školy (mateřská, základní a střední, příp. jiné vzdělávání). Odpolední aktivity – uživatelé sociálních služeb plánují své osobní cíle a plány buď společně s rodinou, nebo ve spolupráci s klíčovými a ostatními pracovníky Centra Kociánky. Cíle sjednané v individuálním plánu podpory pomáhají pracovníci uživatelům naplňovat, tak, aby uživatelé služeb rozvíjeli své dovednosti a naplňovali svoji představu o vlastním životě (např. nácvik pracovních činností, nácvik samostatného pohybu po areálu, jednání na úřadech aj.). Uživatelé si organizují svůj volný čas na základě svých schopností a dovedností za pomocí vychovatelů (klíčových pracovníků).

 

KONTAKTY:   www.kocianka.cz

Vedoucí služby Centrum Kociánka:

Sociální pracovník služby Centrum Kociánka:

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

594 01 Centrum Kociánka, pracoviště Březejc, Velké Meziříčí, Sviny 13

KAPACITA:  10 míst

KONTAKTY:

Vedoucí služby Centrum Kociánka pracoviště Březejc:

Sociální pracovnice Centrum Kociánka, pracoviště Březejc: 

Ke stažení:

FOTOGALERIE

© Kociánka 2007 - 2016