Mapa webu

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 1. POSLÁNÍ

Posláním služby domova pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka, je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti poskytováním pouze nutné podpory v běžných denních činnostech a aktivitách.
Hlavním úkolem služby domova pro osoby se zdravotním postižením je pomoc a podpora při nácviku potřebných dovedností, snižování závislosti na pomoci okolí a zapojení uživatelů do běžného života.

Celková kapacita služby:  40

 1. CÍLE služby domova pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka
 • zaměřené na uživatele
 • zaměřené na rodiny (vlastní, pěstounské), zákonné zástupce, dětské domovy
 • zaměřené na organizaci

       Cílem sociální služby je:        

 • poskytování služby dle individuálních potřeb uživatelů /měřitelnost: individuální plán uživatele a plán péče/
 • uživatel, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas /měřitelnost: individuální plán uživatele/
 • uživatel, který za pomoci poskytované služby je schopen najít si samostatné bydlení a samostatně žít životem svých vrstevníků /měřitelnost: individuální plán uživatele, nájemné smlouva/
 • začlenění dětí s nařízenou ústavní výchovou do vlastních rodin, pěstounských rodin a dětských domovů /měřitelnost: individuální plán/

 

 1. ZÁSADY poskytovaných služeb

Služby poskytované v domovech pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka jsou založeny na dodržování následujících zásad:

Zásada individuálního přístupu – na základě individuální práce s uživateli služby respektovat práva, potřeby a přání. Rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy, komunikační dovednosti a tím posilovat jejich suverenitu. Spolupracovat přitom s rodinami, zákonnými zástupci, OSPODem, odborníky a školami.

Zásada srozumitelnosti – snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro uživatele služby. Zaměstnanci se snaží plánovat průběh služby tak, aby se přibližoval životu vrstevníků uživatelů tak, aby v běžném dni měli své povinnosti, volný čas, odpočinek a zábavu.

Zásada maximálního naplňování práv uživatele a respektování důstojnosti – každý má právo na ochranu práv, dokud nezačne porušovat práva ostatních. Omezení způsobilosti k právním úkonům či úplné zbavení způsobilosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost uživatelů.

Zásada zamezení sociálního vyloučení uživatele – jsme otevřené zařízení, které podporuje svými aktivitami přirozené sociální vazby veřejnosti s uživateli. Uživatelé se účastní různých společenských a sportovních akcí mimo zařízení. Jsou zváni na setkání s přáteli (školy, dětské domovy, prázdninové pobyty) ve spolupráci s rodinami, dobrovolníky, neziskovými organizacemi.

Zásada zachování mlčenlivosti – zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů.

 

 1. OKRUH OSOB
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením - s lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra
 • osoby s kombinovaným postižením - primární tělesné postižení s přidruženým lehkým, případně středně těžkým mentálním postižením, bez poruch chování a autistického spektra

     Věková struktura cílové skupiny:

 • děti předškolního věku (3 – 7 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 40 let)

Komu není naše služba určena – zákonné důvody:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou žádá,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení např. závislý na dýchacím přístroji,
 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • chováním osoby, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osobám s těžkým stupněm specifických smyslových vad např. úplná ztráta zraku a sluchu, vzhledem k tomu, že všichni zaměstnanci neznají např. znakovou řeč, postižení zraku a sluchu musí být částečně zachováno, zachovány zbytky orgánů posílené např. fungující kompenzační pomůckou.

ROZSAH poskytovaných služeb uživatelům

Základní činnosti sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením:

 1. poskytnutí ubytování:

1. ubytování,

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

 1. poskytnutí stravy:

                zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

                1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

                2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

                3. pomoc při použití WC,

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

                1. pracovně výchovná činnost,

                2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

                3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

                4. volnočasové a zájmové aktivity,¨

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

                1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

                2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších

                   aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 1. sociálně terapeutické činnosti:

                socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních

                a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

                pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Popis místa, kde je služba realizována

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytovaná na adrese: Centrum Kociánka, Kociánka 2, 612 47 Brno – Královo Pole – ve dvou budovách (v budově G a v budově C).

Mezi uživateli sociálních služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením jsou i osoby s nařízenou ústavní výchovou, jejichž výchova se řídí dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, v platném znění.

Uživatelé jsou ubytováni ve dvou, tří a jednolůžkových pokojích. Na budově C je zřízena jedna funkční domácnost, která se skládá ze tří dvoulůžkových pokojů, sociálního zařízení, kuchyňky s jídelnou, obývacího prostoru.

Vzájemný vztah mezi uživatelem Centra Kociánka vzniká na základě uzavřené písemné Smlouvy o poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Tato služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně po dobu platnosti smlouvy.

Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením je uživatelům poskytována za úhradu podle Ceníku služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů a je zaměřena především na nácvik soběstačnosti a samostatnosti uživatele. V rámci služby je umožněno uživatelům podle schopností, zapojit se do dopoledních i odpoledních aktivit. Dopolední aktivity – rehabilitace, činnosti v aktivizačním centru, docházka do školy (mateřská, základní a střední, příp. jiné vzdělávání) nebo se zapojit do pracovních aktivit v rámci Sociálně terapeutických dílen popř. podporovaného zaměstnávání. Odpolední aktivity – uživatelé sociálních služeb plánují své osobní cíle a plány společně se svoji rodinou, ve spolupráci s klíčovými a ostatními pracovníky Centra Kociánky. Cíle sjednané v individuálním plánu podpory pomáhají pracovníci uživatelům naplňovat, tak, aby uživatelé služeb rozvíjeli své dovednosti a naplňovali svoji představu o vlastním životě (např. nácvik pracovních činností – vaření, žehlení, praní, úklid aj., nácvik samostatného pohybu po městě -  návštěvy kina, úřadů aj., výtvarné a hudební činnosti v Centru tvořivé činnosti, rehabilitace, Snoezelen aj.).

Celodenní strava se poskytuje v rozsahu nejméně 3 jídel (možnost pěti jídel) s možností dietního stravování pod odborným dohledem.

Uživatelé si organizují svůj volný čas na základě svých schopností a dovedností za pomocí klíčových pracovníků.

Organizace aktivně podporuje a umožňuje kontakt uživatele se svoji rodinou.

Všechny prostory domova pro osoby se zdravotním postižením jsou bezbariérové.

Všichni uživatelé (dle zdravotního stavu) mohou využít celý areál Centra Kociánka: tělocvičnu, bazén, venkovní hřiště, park aj.

 

Informační zdroje

Informace zájemcům o sociální službu podává sociální pracovník, v případě, že má zájemce přání prohlédnout si zařízení, je mu to umožněno za doprovodu sociálního pracovníka nebo vedoucí služby.

Vedoucí domovů pro osoby se zdravotním postižením

Mgr. Bc. Magdalena Pospíšilová, telefon 515 504 281, mobil: 775 404 067

e-mail: magdalena.pospisilova@kocianka.cz

Sociální pracovnice domovů pro osoby se zdravotním postižením

Bc. Jitka Pleskačová, telefon: 515 504 220, mobil: 775 404 018

e-mail: jitka.pleskacova@kocianka.cz

 

Dokumenty ke stažení

 

FOTOGALERIE DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

© Kociánka 2007 - 2016