Mapa webu

Denní stacionář

POSLÁNÍ:

Posláním denního stacionáře v Centru Kociánka Brno je poskytovat osobám s tělesným, s druhotným mentálním postižením a osobám s projevy autistického spektra potřebnou pomoc a podporu, směřující k zachování či rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů. Poskytovat základní úkony péče a podporu k dosažení nejvyššího možného stupně samostatnosti a nezávislosti uživatelů. Připravovat je odpovídajícím způsobem s ohledem na jejich zdravotní stav a vlastní možnosti, k začlenění do běžného způsobu života a aktivně podporovat snižování závislosti na jiné fyzické osobě. Uživatelům závislým na péči rodinných příslušníků umožňovat smysluplně trávit volný čas v době, kdy se jim nemohou plně věnovat, např. z důvodu vlastní výdělečné činnosti. Uživatelům navštěvujícím povinnou školní docházku v místě poskytovatele po dobu školní výuky zajišťovat činnosti v rozsahu úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastí osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy.

 

ZÁKLADNÍ CÍL:

 • Nácvik a podpora potřebných dovedností, které snižují osobám se zdravotním postižením závislost na pomoci okolí:
 1. zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (prostorová orientace a samostatný pohyb, oblékání, svlékání) 
 2. zvládání osobní hygieny
 3. stravování (samostatné servírování, správná manipulace s příborem) 
 4. pracovní,  výchovné, vzdělávací a sociálně terapeutické činnosti (zásady slušného chování, udržování pořádku při činnostech)
 5. komunikace a kontakt se společenským prostředím (sociální začleňování)
 6. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a osobních schopností a dovedností
 • Aktivní podpora při zapojení do pracovního procesu (dovoluje-li to věk a zdravotní stav uživatele)  a posilování prvků občanské suverenity.
 • Udržení současného rozvoje a schopnosti občanů se zdravotním postižením s existencí v různých společenských situací tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby a práva,  i maximální účast na společenském životě s cílem jejich sociálního začlenění.
 • Cíle individuálních plánů podřídit osobním cílům každého uživatele ve spolupráci s rodiči a rodinnými příslušníky a jeho blízkým okolím. K vypracovávání individuálního plánu uživatele dochází při nástupu do poskytované služby a v průběhu poskytování. Jsou respektována přání uživatele a osobní cíl uživatelem stanovený. Při tvorbě cíle sou popsány jednotlivé dílčí kroky vedoucí k dosažení cíle a jeho měřitelnosti. Na základě kritérií, indikátorů a prostředků k dosažení cílů je plán průběžně hodnocen uživatelem a klíčovým pracovníkem.

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby s mentálním postižením (s lehkou, případně středně těžkou mentální retardací)
 • Osoby s kombinovaným postižením (primární tělesné postižení s přidruženou lehkou, případně středně těžkou mentální retardací)
 • Osobám s poruchou autistického spektra (dále jen PAS)

 

PŮSOBÍME:

Ve 12 ha areále s rozsáhlým anglickým parkem a zámečkem, jehož historie sahá až do období 13.století s nejstarším známým majitelem, králem Václavem I. Celý komplex budov a areál nabízí například relaxační posezení u ekologického výukového jezírka, výukové zahrady obohacené o umělecké skvosty z řad významných sochařů a umělců a v neposlední řadě volně pohybující se domácí zvířata určené k terapeutickým a výukovým programům. Denní stacionáře jsou poskytovány na dvou speciálně a bezbariérově vybavených pracovištích s věkovým rozlišením se zajištěním všech odborných služeb a aktivit s ohledem na věkové a individuální potřeby uživatelů. 

 

NABÍZÍME:

 • pomoc při naplňování osobních cílů (Individuální plány – cíle vzájemné spolupráce uživatelů, rodičů a klíčových pracovníků),
 • bezplatné, základní sociální poradenství,
 • základní činnosti při poskytování sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v rozsahu těchto úkonů:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnost – procvičování trivia, muzikoterapii, biblioterapie, aktivity se zvířetem (canisterapie), ergoterapeutické a arteterapeutické činnosti a dovednosti, sportovní a kulturně poznávací, zážitkové aktivity, Centra tvořivých činností a Dramatické dílny, Snoezelen, Služby rehabilitace - např. magnetoterapie, ergoterapie, hipoterapie, logopedická cvičení, míčkový bazén, vodoléčby, rotopedy, elektrické bicykly,
 • sociálně terapeutické činnosti – pracovní činnosti v terapeutických dílnách dle aktuální platné nabídky (vaření ve cvičné bezbariérové kuchyni Help, keramická, drátenická a textilní dílna,
 • zájmové kluby Kociánky (Sportovní klub Kociánka, Terapie Loutkou, Muzikofiletika o.s. Užbachacharán, …….), které nabízí – kulturní, integrační a výukové programy, sportovní a sociálně výchovné činnosti,

 

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

Služba našim uživatelům je poskytována celoročně, každé pondělí až čtvrtek od 06:30 hodin do 17:00 hodin, v pátek od 06:30 do 16:00 hodin vyjma sobot a nedělí a státem uznaných svátků.

 

KAPACITA:

Celková kapacita poskytované ambulantní služby je 130 uživatelů v místě poskytování Centrum KOCIÁNKA.

 

KONTAKTY:

Adresa:    Centrum Kociánka v Brně – Králově Poli, 612 47 Brno, Kociánka 2

http: //www.kocianka.cz

Vedoucí služby:
Mgr. Lenka Patáková, lenka.patakova@kocianka.cztel. 515 504 378, mob. 604 631 962

Sociální pracovník: 
Bc. Ivana Černá, ivana.cerna@kocianka.cz,  mob. 775 404 088

 

formulář žádosti o přijetí (ke stažení)

 

 

© Kociánka 2007 - 2016