Mapa webu

Chráněné bydlení

 1. POSLÁNÍ

Posláním služby chráněné bydlení Centrum Kociánka, je zajišťování podpory a pomoci osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny samy nebo za pomoci blízkých osob tuto situaci řešit.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí.

Posláním služby je dále podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života, poskytovat bydlení pro uživatele, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí a vytváří tak podmínky pro zachování soukromí uživatele. Uživatelům poskytuje podporu při uplatnění v běžném životě a na trhu práce.

Služba chráněné bydlení je poskytována po dobu určitou 3 roky.

 

 1. CÍLE služby chráněné bydlení Centrum Kociánka
 • zaměřené na uživatele
 • zaměřené na organizaci

Cílem sociální služby je:

 • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle /měřitelnost: individuální plán uživatele a plán péče/
 • uživatel, který za pomoci poskytované služby dokáže postupně sám využívat běžně dostupné služby /měřitelnost: individuální plán uživatele/
 • uživatel, který je schopen za pomoci poskytované služby organizovat si svůj volný čas /měřitelnost: individuální plán uživatele/
 • uživatel, který za pomoci poskytované služby zvýší samostatnost ve svém rozhodování /měřitelnost: individuální plán uživatele, nácvik samostatnosti/
 • uživatel, který za pomoci poskytované služby je schopen uplatnit se na trhu práce /měřitelnost: individuální plán uživatele, dohoda o provedení práce, pracovní smlouva/
 • uživatel, který za pomoci poskytované služby je schopen najít si samostatné bydlení a samostatně žít životem svých vrstevníků /měřitelnost: individuální plán uživatele, nájemní smlouva/
 • spokojený uživatel /měřitelnost: individuální plán, dotazníky spokojenosti/

 

 1. ZÁSADY poskytovaných služeb

Služby poskytované chráněným bydlením Centrum Kociánka jsou založeny na dodržování následujících zásad:

Zásada individuálního přístupu – na základě individuální práce s uživateli služby podporovat a udržovat, event. rozvíjet jejich sebeobslužné dovednosti a tím posilovat jejich suverenitu. Rozsah služby se řídí individuálním plánem, který zohledňuje stav uživatele.

Zásada respektování důstojnosti a práv uživatelů – omezení způsobilosti k právním úkonům či úplné zbavení způsobilosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost uživatelů. Zaměstnanci projevují k uživatelům úctu, nezneužívají jejich omezení plynoucí ze zdravotního stavu k tomu, aby s nimi manipulovali a nebrali v úvahu jejich potřeby a projevy vůle.

Zásada odborného a odpovědného přístupu zaměstnanců služby k uživatelům – zaměstnanci jsou vedeni ke zjišťování potřeb a přání uživatelů. V průběhu poskytování služby dochází u uživatelů k projevům chování, které vyžadují zvýšenou pozornost a podporu. Zaměstnanci se snaží zjišťovat příčiny a je preferována prevence, před restrikcí. Zaměstnanci mají zpracované vzdělávací plány. Zaměstnavatel zajišťuje pracovníkům k zabezpečení kvalitních vztahů supervizi a další odbornou pomoc.

Zásada srozumitelnosti – snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro uživatele služby. Zaměstnanci služby se snaží plánovat průběh služby (zejména rozvrh dne) tak, aby se přibližoval životu vrstevníků uživatelů tak, aby v běžném dni měli své povinnosti, volný čas, odpočinek a zábavu.

Zásada odstraňování sociální izolace – podpora v udržení přirozených sociálních vazeb uživatelů. Spolupráce s rodinami, umožnění návštěv, účast na společenských akcích mimo zařízení, setkání s přáteli, pracovní začlenění na trhu práce

Zásada zachování mlčenlivosti – zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů.

Zásada flexibility – služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů, sdílení společných hodnot a cílů všech zaměstnanců, jejich týmová spolupráce, zvyšování odbornosti a prohlubování znalosti při soustavném vzdělávání.

 

 1. OKRUH OSOB
 • osoby s tělesným postižením (osoby, které se v rámci nácviku dovedností, po dobu tří let, chtějí připravit na samostatný život)
 • osoby s mentálním postižením  ( osoby s lehkým stupněm mentální retardace, schopné samostatného pohybu a orientace v prostoru, které se v rámci nácviku dovedností, po dobu tří let, chtějí připravit na samostatný život)
 • osoby s kombinovaným postižením (osoby s tělesným a druhotným lehkým stupněm mentální retardace, schopné samostatného pohybu a orientace v prostoru, které se v rámci nácviku dovedností, po dobu tří let, chtějí připravit na samostatný život)


 

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladí dospělí (18 – 26 let)
 • dospělí (27 – 45 let)

Komu není naše služba určena – zákonné důvody:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení např. závislý na dýchacím přístroji,
 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, kterým byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

 • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci např. MRSA, HBsAg pozitivita, HIV, TBC,
 • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití uživatelů zařízení např. z důvodu závažného chronického duševního onemocnění, např. osobám s diagnózou sexuální deviace nebo psychotickými poruchami např. schizofrenici, nebo osobám s poruchou osobnosti,
 • osobám s poruchou autistického spektra,
 • osobám se střední, těžkou, hlubokou mentální retardací
 • osobám se závislostí na alkoholu, nebo jiných návykových látkách, která vyplývá z vyjádření lékaře,
 • osobám s těžkým stupněm specifických smyslových vad např. úplná ztráta zraku a sluchu, vzhledem k tomu, že všichni zaměstnanci neznají např. znakovou řeč, postižení zraku a sluchu musí být částečně zachováno, zachovány zbytky orgánů posílené např. fungující kompenzační pomůckou,

 

ROZSAH poskytovaných služeb uživatelům:

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí nebo zajištění stravy

Poskytovatel nabízí uživateli poskytování těchto základních činností, kromě ubytování a stravování:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

       1. pomoc při úkonech osobní hygieny

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti

       1. pomoc při běžném úklidu, úklidu spotřebičů

       2. pomoc při hospodaření s penězi, nákupy

 1. aktivizační činnosti

       1. volnočasové zájmové aktivity

       2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

       3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

       1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

       2. pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou

       3. pomoc a podpora při hledání pracovního místa

       4. pomoc a podpora při hledání vlastního bydlení

 1. sociálně terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

 1. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Poskytování bezplatného sociálního poradenství.

 

Popis místa, kde je služba realizována

Sociální služba chráněné bydlení Centrum Kociánka, Kociánka 2, Brno se nachází v okrajové části Brno – Královo pole. Na této adrese je služba poskytována 15-ti uživatelům. Celé zařízení je bezbariérové. Pod zařízením se nachází zastávka hromadné dopravy, z které každých 10 minut projíždí autobus a 20 minut bezbariérový autobus. Uživatelé se tak dostanou na autobusové i vlakové nádraží a mohou cestovat bez problémů po celém Brně. Služby ve městě Brně jsou pro naše uživatele tímto velice dobře dostupné. Dva uživatelé bydlí v Brně – Kohoutovicích, Stamicova 11. Tyto byty má Centrum Kociánka pronajaté od města Brna. Jedná se o 2 bezbariérové byty 2kk  v panelovém domě. Kohoutovice jsou od zařízení vzdáleny 50 minut hromadnou dopravou. Uživatelé mají v blízkosti bytů vše potřebné. Bezbariérový přístup do obchodů, restaurací, k lékaři, do městského bazénu, přístupné zastávky MHD. Tato lokalita je pro osoby s tělesným postižením velmi vyhledávaná. Hned za domem se nachází les, budova je po rekonstrukci a plně vyhovuje osobám s tělesným postižením.

Chráněné bydlení Centrum Kociánka poskytované na adrese Kociánka 2 se nachází v budově A a v budově B, obě budovy mají svůj vchod, který je nezávislý na hlavním vstupu do zařízení, opatřeném recepcí. Brána do zařízení (hlavní vchod) se uzavírá ve 22 hodin večer a otvírá v 5 hodin ráno, pracovníci recepce se střídají na recepci 24 hodin. Budovy jsou obklopeny velkým parkem, ve kterém se nachází jezírko, hřiště, zoo koutek, výběhy pro koně. Park je zkrášlen množstvím soch. Součástí areálu jsou také zahrady, ovocný sad, skleníky, krytý bazén a další budovy G, C, H, DEF, ve kterých jsou poskytovány sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionář, denní stacionář, odlehčovací služba, sociálně terapeutické dílny. Některé z budov jsou pronajímány školským zařízením.

Služba chráněné bydlení na budově A je poskytována v 9 jednolůžkových bytech a 2 dvoulůžkových bytech. Byty jsou rozmístěny do dvou částí budovy. Prvních 7 bytů se nachází v přední části budovy A na dlouhé chodbě vedoucí ze vstupní haly do staré části budovy A –

zámečku. Uživatelé mají k dispozici jídelnu na budově A, zázemí s pračkou a sušičkou pro nácvik praní. Na konci chodby se nachází denní místnost pro personál. Chodbou se dá projít až do zadních bytů budovy A – zámeček. V této části se nachází 4 byty, opatřené výtahem a plošinou.

V budově B se nachází další dva byty 1kk pro dva uživatele, přístupné buď výtahem přes budovu G, nebo zadním vchodem z ulice. Byty v budově B mají společný vchod s chodbou, z které vedou hlavní vchody do bytů. Byty mají vlastní balkony.

 

Časová dostupnost služby

 • Chráněné bydlení Centrum Kociánka poskytuje sociální služby nepřetržitě celoročně. Místo a doba poskytování sociální služby odpovídají cílům a charakteru služby, potřebám cílové skupiny uživatelů, i provozním možnostem zařízení.
 • Chráněné bydlení poskytuje sociální službu nepřetržitě na dobu určitou 3 roky (dříve 5 let).
 • ubytování se zajišťuje nepřetržitě
 • ostatní poskytované činnosti 6.30 hod. – 18.30 hod.
 • bezplatné sociální poradenství 8 hod.-14 hod.

Hlavní vchod do zařízení, opatřený recepcí se uzavírá od 22 hod. do 5 hod. Službu konající pracovník recepce (24hod.)je na zazvonění k dispozici.

 • Volnočasové aktivity – uživatelé si organizují volný čas sami nebo za pomoci pracovníků služby, podle svých možností a potřeb.
 • Uživatelé mají k dispozici buď centrální jídelnu A, nebo jídelnu na budově B, pokud odebírají stravu ze zařízení. Jinak se stravují ve svých bytech.

Jídla se podávají v době:

 • snídaně a desátka: 7:00 – 7:45 hod.
 • oběd a svačina: 11:00 – 13:30 hod.
 • večeře: 17:30 – 18:30 hod. Pokud si uživatel nemůže jídlo vyzvednout, požádá personál o donášku.

 

 • Informace zájemcům o sociální službu podává sociální pracovník, v případě, že zájemce má přání shlédnout zařízení, je mu to umožněno za doprovodu sociálního pracovníka nebo vedoucího služby.
 • Zaměstnanci zařízení dodržují stanovené pracovní hodiny, při nepřítomnosti  zaměstnance je zabezpečen zástup. Uvědomujeme si, že ne vždy je pracovní doba vhodná pro všechny uživatele, zájemce o službu, rodinné příslušníky apod., proto se nebráníme dohodě o jiném, oběma stranami vyhovujícím čase. Tato dohoda je vždy individuální a je domluvena předem osobně nebo telefonicky s konkrétním zaměstnancem.
 • Centrum Kociánka je bezbariérové zařízení, které umožňuje svým uživatelům využívat veškeré zázemí dostupné v areálu zařízení, zároveň vede své uživatele k využívání dostupných služeb mimo zařízení.

 

Dokumenty ke stažení:

 

FOTOGALERIE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

 

 

© Kociánka 2007 - 2016